با رویکرد جدید وزارت بازرگانی واردات بصورت هدفمند شکل می گیرد .
مهران حفاري رئيس محترم سازمان بازرگاني فارس با اشاره به رويکرد جديد وزارت بازرگاني در مديريت واردات گفت : حمايت از توليدات داخلي ، حمايت از مصرف کنندگان ، اعمال اصلاح الگوي مصرف ، تنظيم بازار داخلي و دهها دليل ديگر از جمله دلايلي است که باعث مي شود واردات بصورت هدفمند شکل گيرد . وي با اشاره به شروع نهضت کاهش قيمت تمام شده کالا و خدمات در سطح کشور گفت : با ا جراي اين طرح مي توان قدرت رقابتي بنگاههاي اقتصادي جهت حضور در بازارهاي داخلي و خارجي را افزايش داد و هم اينکه باعث بهبود فضاي کسب و کار ا ز طريق اصلاح فرآيندهاي زنجيره تأمين و توزيع گردد و با استفاده از مجموع اين فعاليتها ، واردات را در جهت توليد بکار گرفت و نه مصرف . رئيس سازمان بازرگاني فارس با اشاره به اينکه اختلاف قيمت برخي از کالاهاي توليد داخل و خارج منجر به ايجاد حاشيه سود و جذابيت براي واردات مي شود گفت : قيمت و کيفيت محصول داخلي اولين عامل در ورود و يا عدم ورود کالا به کشور مي باشد .